• Nederlands
  • English

Uitgebreid zoeken

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

van de besloten vennootschap ABM van Zijl b.v.( hierna te noemen als ABM) statutair gevestigd te Gouderak.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen door ABM betreffende koop en verkoop en hetgeen daarmee samenhangt. Door het verstrekken van een opdracht aan ABM aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden.

2. Afwijkende bedingen of voorwaarden, ook indien deze voorkomen in inkoopvoorwaarden van opdrachtgevers gelden slechts indien en voor zover ABM die schriftelijk heeft aanvaard en dan nog alleen voor de overeenkomst, waarbij ze gemaakt zijn.

3. ABM behoudt het recht, indien zich verhogingen voordoen in prijsbepalende factoren van haar kostprijzen, deze verhogingen dienovereenkomstig in haar verkoopprijzen door te berekenen.

4. Alle prijsopgaven en aanbiedingen zijn vrijblijvend en exclusief BTW. Indien na het sluiten van een overeenkomst enige onvoorziene verhoging van prijsbepalende factoren (heffingen, tarieven, invoerrechten, materiaalkostenstijgingen, wisselkoers e.d.) optreedt, dan zal ABM in overleg treden met de opdrachtgever over de vraag in hoeverre de kostenverhoging in redelijkheid aan de opdrachtgever kan worden doorberekend.

5. De aangegeven afmetingen, technische specificaties, tekeningen, rekenwaarden, belastingen, etc. in onze aanbiedingen, drukwerk, online informatievoorziening, certificaten, technische rapporten, etc. zijn slechts een indicatie, tenzij zij uitdrukkelijk schriftelijk door ABM zijn gegarandeerd. Ook voor spellingfouten in voorgenoemde uitingen kan ABM niet verantwoordelijk worden gesteld. Op alle uitingen is het auteursrecht van toepassing.

6. Levertijden worden door ABM steeds bij benadering vermeld en binden haar niet. De opdrachtgever kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd en/of de ontvangst en/of de betaling van de geleverde goederen weigeren. Overschrijding van de levertijd geeft geen aanspraak op ontbinding en/of schadevergoeding, voor zover ABM geen grove nalatigheid of opzet kan worden verweten. De opdrachtgever is gehouden om de geleverde goederen onmiddellijk bij aflevering te controleren op hoeveelheid, hoedanigheid en schade. Direct na aflevering zijn de door ABM geleverde goederen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de lossing direct plaatsvindt. Schade die ABM lijdt doordat deze niet onverwijld plaatsvindt, komt voor rekening van de opdrachtgever.

7. Reclames/klachten betreffende onvoldoende, onjuiste of ondeugdelijke levering moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier werkdagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk ter kennis van ABM zijn gebracht. ABM moet in de gelegenheid gesteld worden de gegrondheid van de klacht te onderzoeken. Indien dit het geval is, dient ABM in de gelegenheid te worden gesteld alsnog voor een deugdelijke nakoming zorg te dragen. Hiervoor dient aan ABM een redelijke termijn gegund te worden. Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na voorafgaande goedkeuring door ABM en mits franco toegezonden. 2

8. Bij een aantoonbaar gebrek aan de door ABM geleverde goederen is de leverancier tot niet meer gehouden dan, ter harer keuze, ofwel aanvulling van ontbrekende respectievelijk herstel of vervanging van beschadigde of ondeugdelijke goederen, ofwel een evenredige vermindering van de koopprijs. De aansprakelijkheid van ABM voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw en verwerkingskosten, etc. is uitgesloten, voor ABM geen grove nalatigheid of opzet kan worden verweten. Een reclame is niet ontvankelijk, wanneer schade ontstaan is door verwerking of doorlevering, terwijl het gebrek door controle zoals vermeld in artikel 6 kenbaar geweest zou zijn.

9. In geval van reclame aanvaardt ABM geen aansprakelijkheid indien de opdrachtgever niet tijdig en volledig aan zijn verplichtingen jegens ABM heeft voldaan. Het risico van een onjuiste verwerking of montage van de door ABM geleverde goederen door opdrachtgever berust bij deze laatste.

10. Bij eventuele garantieaanspraken behoudt ABM het recht zich te beroepen op de garantievoorwaarden die gelden bij haar toeleveranciers. In dit geval is de te verstrekken garantie gelijkluidend aan de garantie die ABM van haar leveranciers verkrijgt. Elke garantieafspraak en/of verplichting vervalt indien optredende gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, verkeerde verwerking en onderhoud. De garantie verplichting vervalt eveneens indien gebreken zich voordoen na wijziging of reparatie die zonder toestemming van ABM door de koper zijn aangebracht.

11. Betaling dient volledig en zonder enige verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim en is een rente verschuldigd ad 1% per maand of een gedeelte daarvan. ABM is alsdan, onverminderd het in art. 7:39 BW bepaalde, tevens gerechtigd om de koop geheel of gedeeltelijk te (doen) ontbinden en verdere aflevering te staken. Alles onverminderd de verplichting van koper tot vergoeding van alle door zijn wanbetaling en/of ontbinding veroorzaakte schaden en kosten. Hieronder zijn tevens begrepen administratie- en buitengerechtelijke incassokosten, welke 15% bedragen van hetgeen de opdrachtgever inclusief rente aan ABM verschuldigd is.

12. ABM is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat hij ten bate van ABM zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

13. ABM behoudt zich van al de door haar verkochte en afgeleverde goederen de eigendom voor, totdat het daarvoor verschuldigde, met inbegrip van eventuele rente en kosten, geheel is voldaan. Zolang geen algehele voldoening heeft plaatsgevonden, mag de opdrachtgever deze goederen niet verkopen, verpanden, onder hypothecair verband brengen of anderszins belasten met een beperkt recht.

14. In geval van overmacht is ABM gerechtigd de overeenkomst te annuleren of haar leveringsverplichting op te schorten of te wijzigen zolang de overmacht voortduurt. In deze voorwaarden wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan binnen het Nederlandse recht wordt gegeven. In aanvulling hierop geldt als overmacht voor ABM stremming van de aanvoer, defecten aan bewerkingsmachines en/of gereedschappen en het geval dat leveranciers van ABM in gebreke blijven met de uitlevering. In geval van overmacht kan ABM in geen geval tot een vergoeding worden gehouden.

15. Deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag